Life at Farmtigo

Con người và văn hóa làm cho Farmtigo trở thành một nơi tuyệt vời để làm việc.

Discover the Job

 

Life at farmtigo

Tại Farmtigo, mỗi người là duy nhất và có giá trị. Trong số những người giỏi nhất và thông minh nhất trong kinh doanh, nhân viên của chúng tôi tự hào về những thành tựu của mình, sự thành công của người khác và chất lượng công việc của họ theo các tiêu chuẩn đạo đức cao.

Văn hóa? Đó là về sự hòa nhập, hợp tác, hiệu suất cao và cơ hội. Farmtigo thuê những tài năng hàng đầu ở mọi thị trường và cung cấp cho họ quyền truy cập vào các cơ hội để làm việc tốt nhất và thành công. Ngay từ đầu, bạn sẽ là một phần của nhóm phục vụ một nhóm khách hàng của công ty thành viên được chọn hoặc tạo sự khác biệt trong một dự án nội bộ quan trọng trong kinh doanh. Và Farmtigo cung cấp quyền truy cập vào các cơ hội hỗ trợ sự phát triển của bạn, phát triển kỹ năng của bạn và hướng dẫn bạn đạt được mục tiêu của mình.

Cuộc sống tại Farmtigo cũng có thể rất linh hoạt. Những ngày của một con đường định sẵn để thành công trong sự nghiệp đã qua từ lâu. Bạn sẽ có sự linh hoạt và lựa chọn để tùy chỉnh và xây dựng sự nghiệp và cuộc sống mà bạn muốn. Một loạt các chương trình phúc lợi và bồi thường cạnh tranh có thể cung cấp sự an toàn bạn muốn cho chính mình và những người quan trọng đối với bạn bây giờ và trong tương lai.

Join us now

Meet the team

Ola Nordmann
CEO and Founder

Tom Hampton
Co Founder

July Wood
Head Marketing

Josh Mitchell
Graphic Design